Evalueringer

Evaluering af undervisningen

Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler § 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en opfølgningsplan for evalueringen. Resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Kravet skal ses i sammenhæng med lovkravet om skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen med henblik på at tilrettelægge undervisningen, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte mål. Og at skolens undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Evaluering:

 

 

:

På Ryomgaard Realskole varetages tilsynet med undervisningen af en ekstern tilsynsførende, der kommer på regelmæssige besøg, hvor den tilsynsførende deltager i undervisningen samt snakker med ledelse og relevante lærere. Rapporterne fra tilsynsbesøgene kan læses på hjemmesiden.

Eleverne modtager løbende feedback på og evaluering af deres arbejde i timerne, afleveringerne og udbyttet af skolegangen. Opfølgning og evaluering kan ske mundtligt i forbindelse med elevsamtaler eller skriftligt som konkret feedback på opgaver eller som oplæg til samtaler. Samtalerne kan finde sted i såvel formelle som uformelle fora.

Evalueringsresultaterne danner grundlag for en optimering af elevernes faglige udvikling, deres undervisningsmiljø, og til at udvikle det pædagogiske miljø. Der arbejdes på, at resultaterne skal drøftes løbende i formelle fora som Lærerrådsmøder, MIO-møder, Forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder.

Skolen benytter tests til kvalitetssikring og til sikring af elevernes faglige udvikling.

Skolen sammenholder ligeledes prøveresultater med de andre skoler i kommunen.

Forældre har altid mulighed for at ønske en faglig og social statussamtale, hvis de har behov for dette.

Opfølgning på evalueringsprocedure sker årligt. Næste gang foråret 2018.

 


Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljø

En undervisningsmiljøvurdering (UMV) er et værktøj, skoler og uddannelsesinstitutioner skal bruge til at vurdere, analysere og udvikle elevernes undervisningsmiljø.

En UMV består af fire faser, der begynder med kortlægning af elevernes undervisningsmiljø og ender med planlægning af en konkret handlingsplan.

Alle skoler og uddannelsesinstitutioner skal udarbejde en UMV mindst hvert år.

Undervisningsmiljøvurderingsrapport
Skriftlighed
Kortlægningen af skolens fysiske, æstetiske og psykiske arbejdsmiljø administreres af skolens AMR, Anja Bitz, pedel Poul Revsbæk samt arbejdsmiljøansvarlig Mette Mygind. Arbejdet registreres i UMV-tiltagsrapporten, som jævnligt ajourføres. 

Det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø
En årlig fastlagt vedligeholdelsesdag for forældre og lærere. Fælles rengøring for alle klasser i forbindelse med ferier, hvor undervisningslokaler og garderober rengøres, har bl.a. til hensigt at fremme forståelsen og ansvarsfølelsen for skolens æstetiske undervisningsmiljø. Ligeledes understøtter det eleverne i at tage ansvar/føle ejerskab af en fælles opgave/skole.
Ledelse, pedel samt udvalgte bestyrelsesmedlemmer prioriterer i fællesskab, hvilke reparationer, forbedringer og fornyelser skolen løbende står overfor.

Det psykiske undervisningsmiljø

I skolens værdisæt indgår arbejdet med robusthed og livsmestring. Følelsen af tryghed indeni udvikles og understøttes igennem arbejdet med robusthed og det er således et gennemgående tema på alle klassetrin.

Skolen har derudover en politik omkring mobning. Der arbejdes ligeledes op gennem alle klassetrin. Dog med et særligt fokus på børnehave og indskoling, da vi mener, det er her, vi kan skabe en overordnet værdi og respekt blandt eleverne for hinandens forskelligheder. 

Elevengagement
Elevrådene beskæftiger sig for øjeblikket med indretnings- og trivselsspørgsmål. I den forbindelse vil de, i løbet af foråret 2018, udarbejde en undersøgelse for alle elever fra 6.kl. til10. kl. 
Et elevbaseret arbejde med vurdering af undervisningsmiljøet på hele skolen lanceres af UMV-udvalget i løbet af foråret 2018


Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk