Praktisk information

Skolekor

Kære forældre til sangglade elever i 1.-6. Klasse


Vi har den store fornøjelse fremover at kunne tilbyde skolekor til interesserede elever fra 1. til 6. klasse. Spirekoret bliver for 1.-3. klasse hver onsdag 13.45-14.30. Juniorkoret bliver for 4.-6. klasse mandag 13.45-14.30.
Korleder er Trille. Korene vil synge rigtig gode sange fra mange forskellige genrer og lande. Der vil også indgå bevægelse og rytmeinstrumenter. Eleverne skal lære noder. Vi stiler efter at blive rigtig seje og kunne deltage i konkurrencer og korrejser, samtidig med, at vi kan være med til at sætte fut og farver på skolens daglige liv og mærkedage. Håber mange kan få tid og lyst til at deltage. Første kordag er for Spirerne onsdag i ugen efter påske, og så efterfølgende mandag for juniorkoret. Vi mødes i salen. Her vil eleverne få et tilmeldingsskema, som forældrene skal udfylde.


Med kærlig hilsen
Trille Kjeldsen


Årsskrifter

Link til Ryomgaard Realskoles Årsskrifter 

Årsskrift 2016

Årsskrift 2015


Axel Munchs friplads

Axel Munchs Friplads kan søges af forældre med børn i 5.-10. klasse. Fripladsen gælder skolepengebetaling for en elev i resten af dennes skoletid, dog således, at der lægges en egenbetaling på kr. 220,- pr. måned. 

Fripladsen finansieres af Ryomgaard Realskole. Den skriftlige ansøgning, der sendes til skolebestyreren, skal være velbegrundet i hjemmets økonomiske forhold. Som ansøger skal man være indstillet på, at skolen kan bede om dokumentation for de givne oplysninger. Fripladsen uddeles en gang om året.


Indmeldelse/udmeldelse

Retningslinjer ved indmeldelse og eventuelt udmeldelse 

 

  • Inden indmeldelse på Ryomgaard Realskole, inviteres eleven og forældrene til en forventningsbaseret samtale. 

 

  • Som hovedregel aftales en kortere ”prøveperiode”; normalt af en uges varighed. 

 

  • Herefter indmeldes eleven på Ryomgaard Realskole, såfremt der er overensstemmelse mellem forventningerne.  

 

  • Ved eventuelt udmeldelse betales for løbende måned + 30 dage.

Skolepenge og børnehavebetaling

Priser pr.1.januar 2018. 

Skolepenge pr. 1. januar 2018

 

1. barn 

2. barn

3. barn

0. – 3. klasse

1.546

1.030

515

4. – 9. klasse

1.631

1.087

544

Real 10

2.048

 

 

SFO til kl. 17.00

1.338

892

446

SFO til kl. 15.00

919

613

306

SFO til kl. 14.30

383

256

128

Klub fra 3. klasse

560

373

187

Indskrivningsgebyr

788

 

 

Børnehave incl. Mad- og

frugt ordning

2.346

1.616

887


Skolepenge- og børnehaveopkrævning er 12 måneder. Real10 og SFO-betaling er 11 måneder. 

Søskendemoderation på alle betalinger vedrørende skoledelen. Børnehavebetalingen følger de kommunale regler.
2. barn ca. 33,3 %
3. barn ca. 66,7 %


Befordring

Befordring med offentlig transport

Der ydes tilskud til befordring mellem elevens folkeregisteradresse og skole. I skemaet nedenfor ses, hvor meget egenbetalingen udgør i procent:

Antal zoner   -   Egenbetaling af kortets pris

 

2 - 86%

3 - 83%

4 - 80%

5 - 77%

6 - 71%

 

Kopi af bus- eller togkort samt oplysning om registrerings- og kontonummer afleveres på skolens kontor, hvorefter tilskuddet udbetales via netbank.


Forenklede fælles mål

På Ryomgaard Realskole følger vi Folkeskolens Forenklede Fælles Mål, der er nationale mål, som beskriver, hvad eleverne skal lære.

 

Se mere på nedenstående link til ”Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling”. 

 

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Faelles-Maal/Om-Faelles-Maal 

 

På denne side findes også prøvebekendtgørelser, vejledning om de afsluttende prøver samt yderligere beskrivelser og vejledning.


Frivillig musikundervisning

Skolen tilbyder undervisning i musik. Undervisningen er placeret efter 3. modul om onsdagen.
Der tilbydes skoleband for elever i 5.-10. klasse.


Klasser / årgange

På Ryomgaard Realskole har vi ét spor fra 0. til og med 5. klasse. Herefter overgår eleverne til årgange, der størrelsesmæssigt svarer til  2 klasser.  Denne praksis har vi arbejdet med siden 2003.

Fra 6. til og med 9. bliver eleverne opdelt fleksibelt i forhold til deres faglige og personlige formåen. En årgang råder over to klasselokaler og to lærere i alle fag, og eleverne vil blive inddelt i hold fag for fag, så de får de bedst mulige betingelser for god undervisning og skolemæssig trivsel. Vi underviser også hele årgangen samlet, når det giver mening. 

De hold, eleverne går på, kan være forskellige fra det ene fag til det andet, og enkelte skift kan forekomme hen over året. Lærerne vil ud fra overvejende faglige hensyn danne de hold, der fungerer bedst. 


Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen, der finder sted på 7. årgang, foregår i Marie Magdalene om tirsdagen fra 08.15 til 09.45. Eleverne konfirmeres store bededag. 

Det er almindelig praksis, at alle konfirmander følger den samme konfirmationsforberedelse. De sidste undervisningsgange deltager de typisk i deres hjemsogns konfirmationsforberedelse, hvis de ønsker at blive konfirmeret der.


Lejrskole/studieture

Vi har valgt at prioritere lejrskoler og studietur meget højt, hvilket betyder, at vores elever hvert andet år tager på lejrskole/studieture med deres klasse/årgang – typisk af 5 dages varighed. Dette sker i 2. og 4. klasse samt på 6. årgang  - normalt indenfor landets grænser.

På 8. årgang og i 10. klasse tager vi på studieture til udlandet.

På disse ture vægtes samværet samt faglige og sociale aktiviteter højt. Vi lærer vi hinanden endnu bedre at kende, og for både elever og lærere er rejserne noget, der ses frem til. Vores læringsmiljø skiftes for en stund ud med andre rammer, hvilket er udviklende for både fagligheden og fællesskabet.

Skolen har et rejselegat, der kan træde til, hvis en elev af økonomiske grunde er forhindret i at deltage i klassens ture og arrangementer.

Kontakt skolens kontor for yderligere information om lejrskoletakster.

Lejrskoletakster 2018, forældrebetaling:

  2. klasse  kr.   759,- 

  4. klasse  kr. 1.281,- 

  5. klasse  kr. 1.423,-

  8. klasse  kr. 1.571,-

10. klasse  kr. 2.600,- 

 


Morgensang

Morgensang er en vigtig del af skolens kultur og hverdag. Efter dagens første pause samles alle elever og lærere i skolens sal. Det er blandt andet på dette tidspunkt, at eleverne føler sig som en del af et større fællesskab. 

Der bliver typisk sunget en sang, hvorefter der gives meddelelser af almen karakter til skolens elever. Herefter afsluttes der med endnu en sang, hvorefter elever følges med deres lærere ud i klasserne. 

Morgensang betragtes som en del af undervisningen, hvorfor der naturligvis er mødepligt til denne. I løbet af et helt skoleliv lærer eleverne ikke blot den danske sangskat at kende, men også sange på fremmedsprog prøves der kræfter med. 

Om fredagen underholder klasserne på skift med "Fredagsunderholdning" for resten af skolen. Denne underholdning er vidt forskellig fra gang til gang. Ofte har eleverne arbejdet med et konkret emne i undervisningen, som de præsenterer – gerne fra scene – og har omsat til drama. Andre gange underholdes der med sang og billeder – alt fra rim og remser til diasshow fra en netop afholdt lejrskole underholdes der med.

Eleverne bliver fortrolige med at videreformidler viden og oplevelser til deres kammerater – og der afsluttes altid med klapsalver.  

 


Ringetider

Mandag, onsdag og fredag:

1. modul: 08.15 – 09.45

2. modul: 10.10 – 11.40 (inklusiv morgensang)

3. modul: 12.05 – 13.35

Om onsdagen er der skoleband.

 

Tirsdag og torsdag:

1. modul: 08.15 – 09.45 

2. modul: 10.05 – 11.35 (inklusiv morgensang)

3. modul: 12.00 – 13.30 (0. – 3. klasse)

3. lektion: 12.00 – 12.45 (4. – 10. klasse)

4. modul: 12.50 – 14.20 (4. – 10. klasse)


Svømning

I 3. og 4. klasse tilbydes der svømmeundervisning i Auning svømmelhal. Hver af de to klasser undervises et halvt år ad gangen.


Tilsyn

Ifølge lov om friskoler og private grundskoler er der udpeget en tilsynsførende for Ryomgaard Realskole. Den tilsynsførende skal aflægge besøg på skolen gennem skoleåret og følge undervisningen hovedsagelig i dansk, matematik og engelsk. Den tilsynsførende skal vurdere, om undervisningen lever op til, hvad man almindeligvis kan forvente i folkeskolen. 

Skolens tilsynsførende aflægger en skriftlig erklæring ved skolens årlige forældrekredsmøde.

 

Tilsynserklæringerne kan læses her


Tysk/fransk

Skolen tilbyder fra 5. klasse undervisning i enten tysk eller fransk. Undervisningen i begge fag afsluttes med Folkeskolens prøve (FP9) efter 9. klasse. 

I 10. klasse undervises eleverne i tysk, der afsluttes med Folkeskoles prøve – FP10.


Uddannelsesvejledning

UU-Djursland udfører vejledningen ved vejleder Helle Duus.

Henvendelse:

 Tlf.: 21248825

Mail:  hd@uu-djursland.dk.

UU-Djurslands hjemmeside:  www.uu-djursland.dk